naudinga

Lietuvos Respublikos VPSP srities teisės aktai:

* LR koncesijų įstatymas;

* LR investicijų įstatymas;

* LR viešųjų pirkimų įstatymas;

* 2010 m. balandžio 7d. LRV nutarimas Nr. 415, kuriuo patvirtinta Viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo 2010–2012 metų programa;

* 2010 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. "Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės skatinimo 2010–2012 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo;

* 2009 m. lapkričio 11 d. LRV nutarimas Nr. 1480, kuriuo patvirtintos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės.

* 2010 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-538 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo kriterijų nustatymo ir metodinių rekomendacijų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo tikslingumo kriterijų patvirtinimo

* 2010 m. rugsėjo 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-140 patvirtintos Konkurencinio dialogo taikymo rekomendacijos

* 27-asis verslo apskaitos standartas „Koncesijos sutartys“

Europos Komisijos aiškinamieji dokumentai:

* Europos Komisijos 2009 m. lapkričio 24 d. komunikatas "Privačiųjų ir viešųjų investicijų telkimas ekonomikai gaivinti ir ilgalaikiams struktūriniams pokyčiams skatinti. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės plėtojimas";

* Europos Komisijos žalioji knyga dėl viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės Green paper on public-private partnerships and Community Law on public contracts and concessions;

* Nuomonė dėl Žaliosios knygos apie viešas/privačias partnerystes ir bendrijos teisę viešų/privačių partnerysčių ir koncesijų srityje;

* Europos Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir regionų Komitetui dėl valstybinio viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerysčių ir Bendrijos teisės aktų, susijusių su viešuoju pirkimu ir koncesijomis;

* Europos Komisijos aiškinamasis komunikatas dėl viešąjį pirkimą ir koncesijas reglamenuojančių Bendrijos teisės aktų taikymo oficialiai patvirtintai viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystei (OPVVP).

*Europos Komisijos aiškinamasis komunikatas dėl koncesijų taikant Europos Bendrijų teisę (2000/C 121/02)

Naudingi kiti VPSP srities dokumentai:

* 2013 m. lapkričio 8 d. vykusios konferencijos Combining PPPs and EU funds medžiaga.

* 2008 m. sausio 15 d. LR valstybės konrolės valstybinio audito ataskaita Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas.

* Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo metodologija (Ūkio ministerijos užsakymu parengtos rekomendacijos)

* 2009 m. GRUODŽIO 10 d., LITEXPO, Vilniuje, vykusios konferencijos "Viešojo ir privataus sektorių partnerystės perspektyvos Lietuvoje" medžiaga

* 2010 m. GRUODŽIO 7 d., Crowne Plaza, Vilniuje, vykusios konferencijos "Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje: 2010 metų pasiekimai ir ateities perspektyvos" medžiaga

* 2009 m. SAUSIS, Latvijos Respublikos finansų ministerija, Ryga, VPSP forumo "PPP in Baltics - PPP forum" pristatymas "PPP Projects Current Situation in Lithuania"